Privacy

We respecteren je privacy en zorgen ervoor dat je persoonlijke data netjes verwerkt en beveiligd wordt. Compion is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

François HaverSchmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden
+31058-2038076
https://compion.nl
info@compion.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Compion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

+ Voor- en achternaam
+ Adresgegevens
+ Telefoonnummer
+ E-mailadres
+ ip-nummer
+ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
+ Internetbrowser en apparaat type
+ Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@compion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doelen op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Compion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

+ Het afhandelen van jouw betaling
+ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
+ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
+ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
+ Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
+ Om je te informeren over winacties
+ Om goederen en diensten bij je af te leveren
+ Compion analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
+ Compion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Compion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Compion) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Compion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Opdrachtgevers / klanten: zolang we een overeenkomst met je hebben of het verplicht zijn vanwege wettelijke verplichtingen. Na het afronden van de overeenkomst zal de data opgeslagen worden in ons (beveiligde) archief. Zo kunnen we helpen zodra een opdrachtgever een ouder bestand nog wil ontvangen of na verloop van tijd toch terugkeert als opdrachtgever.

Nieuwsbrief-inschrijvingen: zolang de persoon is ingeschreven hiervoor.

Websitebezoekers: De data wordt twee jaar bewaard na het laatste bezoek aan de websites van ons.

Winacties: zolang de actie loopt tot en met de laatste bekendmaking van winnaars

Delen van persoonsgegevensmet derden

Compion deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Compion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Compion jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van aanbieders Oxilion, TransIP en onze eigen server. Deze partijen verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. De partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De partijen zijn verder verplicht op grond van de overeenkomst tot geheimhouding.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Je mailverkeer met ons

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office 365, Mihos en Knoth hosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverkeer

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

CRMsystemen

We maken gebruik van CRM Systemen om persoonsgegevens op te slaan op overzichtelijke locaties. We maken hiervoor gebruik van Gripp. Met Gripp is een overeenkomst gesloten. Ze verwerken gegevens, maar het is hen niet toegestaan deze gegevens te verkopen aan derden. Ook zijn er technische maatregelen getroffen om de gegevens te beveiligen.

De gegevens die zij verwerken worden omschreven in hun eigen privacy statements: https://www.gripp.com/privacy/

Winacties

Wanneer Compion winacties organiseert, zullen daarvoor de relevant persoonsgegevens verwerkt worden die nodig zijn om alle deelnemers te verzamelen. Wanneer je meedoet aan deze winacties, ga je ermee akkoord dat je volledige naam bij de uitreiking gedeeld wordt in onze communicatie. Overige ingediende gegevens worden niet openbaar gedeeld. Zodra de winactie geëindigd is, worden de gegevens verwijderd.

Cookies

Compion gebruikt verschillende soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je vindt meer informatie over onze cookies in ons Cookie Statement

Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Compion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@compion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Compion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Compion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@compion.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.